Tác giả: Nguyễn Tầm Thường

Giọng đọc: butchivuive.com

Ý nghĩa sâu thẳm nhất của tình yêu được minh chứng bởi vắng mặt, xa cách hơn là sum họp?

…chọn lựa là bao hàm từ chối. Từ chối là dứt bỏ. Dứt bỏ nào cũng thường có phần xót xa…

…Tình yêu không tách khỏi thời gian, mà thời gian thì luôn luôn đổi mới. Bởi thế, tình yêu không thể chọn một lần là xong, cưới một lần là đủ, mà tình yêu cần được rửa tội mỗi ngày, cưới nhau mỗi sáng. Chính mặt trời còn một xác, khai sinh sau mỗi đêm đen, cho nên hôn nhân là tái xác nhận chọn lựa không ngừng…