Lược dịch: A bit of Spanish

Spanish:

Buscamos AMOR en todo,
menos en DIOS!
cuando DIOS
es el significado real de la
palabra AMOR.

Amor,

Lápiz feliz

English:

We find LOVE in everything, except in GOD!

When God is the real meaning of the word LOVE!

Vietnamese:

Chúng ta mải miết kiếm tìm TÌNH YÊU ở khắp mọi nơi, ngoại trừ trong THiên Chúa.

Trong khi chính NGÀI là định nghĩa đúng nhất về TÌNH YÊU.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s